HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018- Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III:                  Download

- Đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III:    Download

- Sơ yếu lý lịch Ông Đặng Thanh Sang:                                                                              Download

- Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Văn Gấm:                                                                               Download