HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III được diễn ra vào ngày 30/06/2018 tại văn phòng công ty.

Bên dưới là một số hình ảnh trong quá trình diễn ra Đại hội: