THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018- Thông báo về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 :   Download

- Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018:                                       Download

- Danh mục văn bản gởi kèm:                                                                                 Download

    + Tờ trình số 39/TTR-HDQT về việc Bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT:      Download

    + Tờ trình số 40/TTR-HDQT về việc Chia cổ tức năm 2017:                           Download

    + Sơ yếu lý lịch                                                                                                     Download

    + Đơn ứng cử thành viên HĐQT                                                                          Download

    + Đơn đề cử thành viên HĐQT                                                                            Download

    + Phiếu đăng ký dự họp                                                                                       Download

    + Giấy uỷ quyền dự họp                                                                                       Download